Asztalos Dávid mediátor logo

Asztalos Dávid

PÁRKAPCSOLATI MEDIÁCIÓ ÉS MENTORING

Asztalos Dávid

Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSzF) Asztalos Dávid Balázs, egyéni vállalkozó (továbbiakban: Tanácsadó) által a www.asztalosdavid.hu és www.hazassagfelkeszito.hu website-okon (továbbiakban: Website) keresztül reklámozott 2 napos intenzív konfliktuskezelési tanfolyam, illetve párkapcsolati mediációs szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit szabályozzák.

1. A Tanácsadó adatai

A Tanácsadó neve: Asztalos Dávid, mediátor (közvetítő)
A Tanácsadó e-mail címe: david@asztalosdavid.hu
Tanácsadó telefonszáma: +36 302 228 260
Közvetítői igazolvány sorszáma: T/003232
Bejegyzésről szóló határozat száma: XX-IKFO-KOZV/310/2021

2. A Tanácsadó cégadatai

Tanácsadó neve: Asztalos Dávid Balázs, egyéni vállalkozó
Tanácsadó székhelye: 1172 Budapest, Jászladány u. 17.
Tanácsadó nyilvántartási száma: 32742514
Tanácsadó adószáma: 66214214-1-42

3. A Tanácsadó képesítései

Mediátor (közvetítő)
Képzés helye: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Képzés megnevezése: Mediátor szakirányú továbbképzés
Képzés típusa: felsőfokú szakirányú továbbképzés (BA/BSc/BEd-fokozatra épülően)
Oklevél minősítése: kitűnő (5)
Oklevél sorszáma: AJK-AJK-MEDIATOR17-L-185/2021
MKKR/EKKR szint: 6
Angol szakos nyelvtanár
Képzés helye: Eötvös Loránd Tuományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Képzés megnevezése: Angol szakos nyelvtanár
Képzés típusa: felsőoktatási alapfokozat (BA/BSc/BEd)
Oklevél minősítése: jeles (5)
Oklevél sorszáma: 873/2006
MKKR/EKKR szint: 6

4. A szolgáltatás leírása

Tanácsadó személyes házasságfelkészítő tanácsadást nyújt Szolgáltatás igénybe vevői számára (továbbiakban: Ügyfél). A Szolgáltatás célja Tanácsadó szakmai ismereteinek és személyes tapasztalatainak részleges átadása Ügyfél részére.

5. A szerződés tárgya és létrejötte

Ügyfél megbízza Tanácsadót személyes vagy online tréning megtartásával. Jelen szerződés Tanácsadó és Ügyfél (továbbiakban együttesen: Felek) között Ügyfél által:

  • a Website ‘Előjelentkezés’ aloldalán (https://asztalosdavid.hu/elojelentkezes/) található űrlap elküldésével,
  • a Website-on található, erre a célra megadott e-mail címeken vagy telefonszámokon keresztül történő kapcsolatfelvétetellel

jön létre. A szerződés hatályba lépése a sikeres kapcsolatfelvétel időpontja. Sikeres kapcsolatfelvételnek tekintendő az a megkeresés, amelyet Ügyfél a fenti módokon kezdeményez, és Tanácsadó válaszával visszaigazolja a kapcsolatfelvétel sikerességét.
Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva, valamint . Tanácsadó a beérkezett kapcsolatfelvételi kéréseket írásban, a megadott e-mail címre igazolja vissza 3 munkanapon belül. Tanácsadó fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérést indoklással vagy anélkül elutasítsa.

6. Személyes tanácsadás

6.1. A tanácsadás menete
Személyes tanácsadás esetén Felek a sikeres kapcsolatfelvételt követően Szolgáltatás nyújtásának helyszínéről és időpontjáról e-mailben vagy telefonon egyeztetnek. A konzultáció során Felek a Tanácsadó által a tájékoztatás szerint megadott helyszínen vagy online csatornán találkoznak, és Tanácsadó átadja szakmai ismereteit és tapasztalatait Ügyfél részére.

6.2. Lemondási feltételek
Ügyfél konzultáció lemondását legkésőbb a konzultáció megkezdésének időpontja előtt 24 órával előre kell, hogy jelezze Tanácsadó részére e-mailben. Az elmaradt konzultációs lehetőség igény szerint pótolható külön egyeztetés alapján. A 24 órán belüli lemondás esetén Ügyfél köteles megtéríteni a konzultáció díjának 100%-át legkésőbb a következő konzultációs alkalom időpontjában. Ezalól kivételt képeznek a vis maior esetek, ilyennek számítanak például a baleset, váratlan közlekedési helyzet, betegség, természeti katasztrófa, terrortámadás, stb.

6.3. Megbízási díj
A Szolgáltatás nyújtásáért Tanácsadó a Website-on feltüntetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és személyesen, a konzultáció során kerül kiegyenlítésre.

7. Kártérítési felelősség

Tanácsadó a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja. Ügyfél saját felelősségére nyilatkozik koráról és élethelyzetéről. A kor vagy az élethelyzet téves megjelöléséből származó kár tekintetében Tanácsadó felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást. Tanácsadó vélelmezi, hogy Ügyfél ítélőképességének birtokában, felelős módon veszi igénybe a szolgáltatásait, döntéseit ezek tudatában és birtokában hozza. Amennyiben a Szolgáltatások nyújtása során ezek ellenkezője derül ki Tanácsadó számára, Tanácsadó jogosult Ügyfél részére más típusú szolgáltatást javasolni jelen szerződés azonnali hatályú felmondása mellett, amellyel kapcsolatban Ügyfél semmiféle kártérítési igénnyel nem élhet. Tanácsadó tevékenysége informatív jellegű, nem helyettesíti a szakmai, orvosi, pszichológiai és pszichiátriai diagnózist, szakvéleményt, kezelést, ellátást. Ügyfél a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe.

8. Szerzői jogok

Felek kijelentik, hogy Website, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag Tanácsadó tulajdonát képezi. Ügyfél Tanácsadó szerzői jogainak megsértése esetén 500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére kötelezhető.

10. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

11. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

12. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.